Verraes logo NL | EN | FR


Het kantoor is gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Media- en Entertainmentrecht en levert gedegen advies en ondersteuning in alle rechtsdomeinen die daarmee verband houden.

View Image
INTELLECTUELE EIGENDOM
  • Wat is Intellectuele Eigendom?

Het intellectueel eigendomsrecht is een exclusief (verbods-)recht dat bescherming biedt aan daarvoor in aanmerking komende “voortbrengselen van de menselijke geest”. Ideeën, concepten, werkwijzen, methodes of formules op zich kunnen echter niet door een dergelijk exclusief recht worden beschermd. Enkel de (vormelijke) uitdrukking daarvan kan mogelijk beschermd worden door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang het voorwerp en doel van de bescherming, verschillen de beschikbare intellectuele eigendomsrechten van aard, omvang en duur.

Daar waar geen van de hier toegelichte beschermingsregimes in aanmerking komt, kan het aangewezen zijn om het betreffende voorwerp (bijvoorbeeld een formule, bedrijfsprocedé, recept of concept) als ‘bedrijfsgeheim’ contractueel (door middel van geheimhoudingsovereenkomsten of zogenaamde “non-disclosure agreements”) en zelfs materieel (i.e. in een kluis) te beschermen. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is het recept van de frisdrank Coca-Cola, dat al sinds het ontstaan ervan achter slot en grendel zit.

  • Auteursrecht en naburige rechten

Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde of kunst die oorspronkelijk (i.e. “origineel”) zijn doordat ze het ‘stempel’ van de maker dragen. In essentie zijn auteursrechten en naburige rechten exclusieve rechten waardoor de rechthebbenden anderen kunnen verbieden om hun werk respectievelijk prestatie te reproduceren dan wel aan het publiek mee te delen of beschikbaar te maken. Deze materie wordt meer en meer over de grenzen heen geharmoniseerd. Op internationaal niveau gebeurt dit door verdragen, op Europees niveau door richtlijnen en interpreterende rechtspraak.

Een vol begrip van de relevante wetgeving en rechtspraak is – net zoals een inzicht in de praktijken van de sector – een noodzakelijke voorwaarde indien men als auteur, componist, artiest, producent, omroep of andere rechthebbende zijn werken of prestaties wil beschermen en exploiteren.

Het kantoor heeft doorheen de jaren een sterke praktijkervaring opgebouwd in het opstellen en onderhandelen van auteursovereenkomsten (inclusief uitgaveovereenkomsten), artiestenovereenkomsten, licentieovereenkomsten (inclusief het bekomen van toestemmingen, zogenaamde “clearances”, voor synchronisaties in radio- of televisiespots of films, adaptaties en/of vertalingen), distributieovereenkomsten, productieovereenkomsten, uitzendovereenkomsten en alle andere contracten in de creatieve sector. Het doortastend inzicht in de belangen en mechanismen van de creatieve sector, is een beslissende troef waarmee het kantoor zich van anderen onderscheidt.

Naast het geven van advies en voeren van contractsonderhandelingen in binnen- en buitenland, begeleidt het kantoor verschillende actoren bij de opstart en uitbouw van hun activiteiten en de bescherming van hun rechten in dit verband. De handhaving van deze rechten, bijvoorbeeld in het geval van ‘namaking’ (namaak, naargelang de context ook wel “plagiaat” of “piraterij” genoemd), maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Om deze rechten af te dwingen, wordt indien nodig de meest dienende gerechtelijke procedure ingeleid en wordt daar waar mogelijk de douane ingeschakeld. Ook biedt het kantoor juridisch en zakelijk advies bij de keuze van de meest geschikte werkingsstructuur bij het exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten, aansluiting bij en onderhandelingen met beheersvennootschappen, opstellen van modelovereenkomsten enz. Ten slotte wordt het eveneens geraadpleegd voor “due diligence”-opdrachten bij overnames van ondernemingen die intellectuele eigendom hebben opgebouwd.

  • Tekeningen- en modellenrecht

Door middel van het tekeningen- en modellenrecht kunnen tekeningen (tweedimensionaal) en modellen (driedimensionaal) van het uiterlijk van een op industriële schaal geproduceerd gebruiksvoorwerp worden beschermd. Een tekening of model kan worden ingeschreven en beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om motieven van textiel of behang, maar evengoed om de vormgeving van meubilair, toestellen of kledij. Naast het recht dat volgt uit een inschrijving, kunnen tekeningen en modellen onder bepaalde voorwaarden eveneens bescherming genieten zonder dat daartoe formaliteiten worden vereist.

Door de laagdrempeligheid van het auteursrecht op het vlak van het oorspronkelijkheidsvereiste (‘originaliteit’), kan ter bescherming van dergelijke tekeningen en modellen vaak ook een beroep worden gedaan op het auteursrecht. In functie van het voorliggende geval dient het juiste beschermingsregime te worden ingeroepen.

Het kantoor behartigt uiteenlopende zaken in het tekeningen- en modellenrecht. Zo geeft het bijstand en advies bij de registratie en verdere opvolging daarvan. Verder wordt het geraadpleegd voor de handhaving van de rechten, met inbegrip van rechtsgeschillen, en voor het opstellen en onderhandelen van o.a. productie- en licentieovereenkomsten. Het is eveneens het vaste advocatenkantoor van de Unie van Designers in België (UDB), sinds 1981 de enige erkende nationale beroepsvereniging die interieurarchitecten, interieurvormgevers, grafische vormgevers en productontwikkelaars groepeert.

Om tekening- en modellenrechten af te dwingen, bijvoorbeeld in het geval van namaak (naargelang de context ook wel “plagiaat” of “piraterij” genoemd) of een inbreuk op distributierechten, wordt zo nodig de meest dienende gerechtelijke procedure ingeleid en/of wordt de douane ingeschakeld om de inbreukmakende goederen tegen te houden. Iedere concrete situatie vergt een daaraan aangepaste strategie.

  • Merkenrechten

Een merk (in het Engels “Trade Mark” of “Trademark”) is een teken waarmee de rechtenhouder zijn waren en diensten onderscheidt van waren en diensten van een andere onderneming. Vaak groeit dit uit tot het belangrijkste actief van een onderneming. Zo is het merk “Apple” naar schatting ongeveer 113 miljard euro waard, “Google” zo’n 67 miljard euro en Coca-Cola om en bij de 65 miljard euro. Dergelijke economische waarden zijn zonder accurate merkbescherming onmogelijk.

Om voor een merkenrecht in aanmerking te komen, is een registratie bij de daarvoor bevoegde instanties verplicht. Eens een merk (woord, beeld, vorm, kleur of zelfs geur) ingeschreven is, kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht, onder welomschreven voorwaarden, iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken verbieden. Een merk kan worden geregistreerd op verschillende niveaus: op nationaal (in ons geval de Benelux), internationaal en/of communautair (Europees) niveau.

Het kantoor wordt geraadpleegd bij de uitbouw en handhaving van merkenrechten en -portfolio’s (registratie van merken, strategisch en inhoudelijk merkenadvies, voeren van opposities) en bij de exploitatie ervan (o.a. franchise- en licentieovereenkomsten). Bij een inbreuk op een merkenrecht (namaak of “counterfeit”, inbreuk op distributierechten enz.) wordt, bij gebrek aan een minnelijke oplossing, de geijkte gerechtelijke procedure ingeleid en wordt desgevallend de douane ingeschakeld om inbreukmakende goederen tegen te houden.

  • Octrooirecht

Een octrooi (in het Engels “patent”, in het Frans “brevet”) is een exclusief recht verleend voor een uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust (m.a.w. niet voor de hand liggend is) en vatbaar is voor toepassing op industrieel gebied. In ruil voor de onthulling van de uitvinding biedt de wet een tijdelijke exclusiviteit die de octrooihouder het recht geeft om elke derde te verbieden de betreffende uitvinding te exploiteren zonder zijn toestemming. Om een dergelijk recht te verkrijgen, dient een aanvraag te worden ingediend bij de daarvoor bevoegde instanties. Een octrooi kan worden aangevraagd op nationaal en op internationaal niveau (Europees Octrooiverdrag). Sinds 2012 werden op Europees niveau verschillende onderdelen voor een communautair octrooi (ook wel “Europees octrooi met eenheidswerking”, “Gemeenschapsoctrooi” of “unitair octrooi” genoemd) goedgekeurd, bij wijze van verordeningen en een daarbij aansluitend verdrag. Aangezien nog een onvoldoende aantal landen het betreffende verdrag hebben geratificeerd, ziet het er naar uit dat de inwerkingtreding nog een tijd op zich kan laten wachten.

Het kantoor wordt geraadpleegd voor octrooirechtelijke geschillen en in het kader van overdrachten van technologie. Indien wenselijk wordt hiervoor samengewerkt met externe technische deskundigen.

Ook bieden we advies met betrekking tot de fiscale gunstmaatregelen voor octrooi-inkomsten, die voor exploitanten van uitvindingen aanzienlijke financiële voordelen bieden.

Bij inbreuken op een octrooi (bijvoorbeeld in het geval van namaak) wordt de meest accurate strategie uitgewerkt en de daaraan gekoppelde gerechtelijke procedures ingeleid. Desgevallend wordt de douane ingeschakeld om inbreukmakende producten tegen te houden.

  • Kwekersrecht en biotechnologie

Dit onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht betreft het beschermingsstatuut van kweekproducten (plantenvariëteiten, dierenrassen) en van biotechnologische uitvindingen.

Dossiers in deze materie worden in samenwerking met een externe technische deskundige behartigd, zodat de juridische aspecten onderbouwd kunnen worden met een gedegen wetenschappelijk fundament.

View Image
ICT-RECHT
  • Wat is ICT-recht?

“ICT-recht” is een verzamelnaam voor de brede waaier aan rechtsgebieden waarmee we in de digitale wereld rekening moeten houden. Het bevat alle rechtsregels die van toepassing zijn op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in onze samenleving.

Het digitale tijdperk brengt talrijke juridische uitdagingen met zich mee op alle vlakken en dus in alle rechtstakken. Aangezien digitaal het ‘nieuwe normaal’ is en ons functioneren er, zowel persoonlijk als zakelijk, onlosmakelijk van doorvlochten is, behoort dit rechtsdomein tot de dagelijkse praktijk van het kantoor. Het belang van een correcte naleving van de wet- en regelgeving ter zake is niet te onderschatten. Zo zullen overtreders van bijvoorbeeld privacy-regels zich in de toekomst blootstellen aan zware geldboetes.

  • Informatietechnologie en Telecommunicatie

Informatietechnologie en Telecommunicatie worden gebruikelijk in één adem genoemd, aangezien deze doorgaans onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Deze gebieden bestrijken een gigantisch juridisch veld en hebben onder meer betrekking op de privacy en de bescherming van (persoons)gegevens, intellectuele eigendom, elektronische handel en, typische ICT-contracten voor ontwikkeling van computerprogramma’s en levering van bepaalde informaticadiensten (“Service Level Agreements”, cloud computing, enz.), de rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening, regels over online reclame en “spam”, de vrijheid van meningsuiting via het internet, telecommunicatierecht, mededingingsrecht, online werving van ‘crowd funding’, online wedstrijden en kansspelen, computercriminaliteit, strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, internationaal privaatrecht, enz.

  • Elektronische handel (e-commerce)

Voor het aanbieden van diensten via het internet gelden specifieke wetsbepalingen. Zo gelden er regels met betrekking tot informatie en doorzichtigheid ten aanzien van de afnemers van online diensten, voorwaarden voor online reclame, het sluiten van contracten via elektronische weg, aansprakelijkheid van serviceproviders en beperkingen bij het registreren van domeinnamen.

  • Privacy en databescherming

Het belang van een correcte naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy is niet te onderschatten. Tegen mei 2018 moet iedereen die data verwerkt de nieuwe Europese Privacy-verordening in praktijk hebben omgezet. Ondernemingen hebben dus tot dan de tijd om de implementatie van de daarin bepaalde regels voor te bereiden. Door de talrijke wijzigingen die de verordening met zich meebrengt en de zware sancties bij niet-naleving, is het aangewezen om de nieuwe verplichtingen zo spoedig mogelijk te implementeren. Bij inbreuk op de verordening kunnen de boetes oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet.

Heel wat gebruikers van online diensten en netwerken maken – bewust of onbewust – gebruik van servers in het buitenland om hun gegevens op te slaan. Denk maar aan cloud-diensten of sociale media, zoals Facebook. Om de veiligheid van persoonsgegevens te vrijwaren, sloten de EU en de Verenigde Staten in 2009 een overeenkomst (“The Safe Harbor Framework”). in 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie deze overeenkomst ongeldig verklaard. Begin 2016 werd een politiek akkoord bereikt over de opvolger van het Safe Harbor-principe: “The EU-VS Privacy Shield”. Dit moet echter nog formeel worden goedgekeurd. Belangrijk om weten is dat dit niet het enige mechanisme is waarmee de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en de VS kunnen worden geregeld. Zo kan u gebruik maken van bindende bedrijfsvoorschriften ("BCRs"), modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen enz.

  • Sociale Media

De sociale media zijn op vrij korte tijd uitgegroeid tot gangbaar communicatiemiddel en maken voor velen zelfs een belangrijk deel uit van hun sociaal leven. Zoals het internet is de wereld van de sociale media geen vrijstaat zonder regels. Ook bij het gebruik van dergelijke platforms moet rekening worden gehouden met de regels van de privacy, de vrijheid van meningsuiting en de grenzen daarvan, intellectuele rechten, reclamevoorschriften, wedstrijdregels, enz. Verder zien we dat de sociale media vaak worden aangewend als bewijsmiddel in geschillen, bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer. Voorzichtigheid bij het gebruik van deze media is dus geboden.

  • Intellectuele Eigendom

Naast de klassieke exclusiviteitsrechten zoals het auteursrecht en het merkenrecht is er ook de rechtsbescherming van computerprogramma’s, databanken, chips en domeinnamen.

In de regel worden computerprogramma’s, net zoals literaire werken, beschermd door het auteursrecht. Toch gelden er ingevolge de softwarewetgeving enkele specifieke regels voor software, die anders zijn dan deze die gelden voor andere auteursrechtelijk beschermde werken. In tegenstelling tot bij andere werken geldt in de regel dat de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot de computerprogramma's die zijn gemaakt door de werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever. Het is dus van cruciaal belang om te weten welke aspecten of onderdelen van een programma beschermd worden als eigenlijke software, en welke delen onder het gewone auteursrechtelijk regime vallen (zoals de grafische elementen zoals user interface, de inhoud en afbeeldingen die worden gebruikt enz). Voor deze onderscheiden onderdelen gelden andere overdrachtsregels, wat voor onaangename verrassingen kan zorgen indien hieraan niet de nodige contractuele aandacht werd besteed.

Aangezien de creatie van databanken doorgaans enorme investeringen vergt, worden de producenten ervan beschermd met een specifiek recht. Dit recht staat volledig los van het auteursrecht dat rust op de in de databank opgenomen inhoud. Meer bepaald hebben de producenten van databanken het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden. Daardoor kan hij verhinderen dat anderen kosteloos gebruik maken van zijn investering.

Ook voor chips (voluit semiconductor chips) halfgeleiderproducten geldt een bijzondere bescherming. De maker van een topografie van een halfgeleiderproduct heeft namelijk het exclusief en tijdelijk recht om deze te reproduceren en commercieel te exploiteren.

Bij het registreren van domeinnamen moet men rekening houden met enkele beperkingen. Zo is het verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, te registreren wanneer die identiek is of verwarring kan scheppen met een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, enz. die aan iemand anders toebehoort.

  • Apps

“Apps” of applicaties, in de breedste zin van het woord, zijn computerprogramma’s andere dan besturingssystemen. In het gewoon taalgebruik wordt met de term app doorgaans verwezen naar mobiele applicaties voor smartphones en andere mobiele toestellen. Naast deze mobiele apps zijn er evengoed webapplicaties, die draaien op een webserver en via de browser toegankelijk zijn. Voor dergelijke computerprogramma’s zijn dezelfde regels als andere software van toepassing en gelden bijgevolg dezelfde aandachtspunten.

  • ICT-projecten

Vooraleer ICT-projecten aan te vatten, verdient het een aanbeveling om de daarmee gepaard gaande investeringen veilig te stellen door het opstellen van sluitende overeenkomsten. Deze moeten niet enkel het voorwerp, tijdstip(pen) van oplevering en de vergoeding bevatten, maar eveneens overdracht van rechten, het al dan niet inbouwen van service levels na oplevering, het inbouwen van systemen die rekening houden met de Privacy-verordening die vanaf mei 2018 moet worden toegepast, enz.

  • Software-licenties, audits en ICT-geschillen

Aangezien dergelijke aangelegenheden vaak om aanzienlijke geldbedragen gaan, is het aanbevolen om hiervoor de nodige juridische ondersteuning in te roepen.

View Image
MEDIA- EN ENTERTAINMENTRECHT

“Media- en Entertainmentrecht” is een verzamelnaam die gebruikt wordt ter aanduiding van de diverse rechtsgebieden waarmee de media- en entertainmentsector te maken heeft. Daartoe behoren niet enkel de intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee gepaard gaande overeenkomsten, maar evenzeer bepaalde grond- en persoonlijkheidsrechten (recht van vrije meningsuiting, recht op afbeelding, recht op naam, recht van antwoord), fiscaal recht (fiscale optimalisatie van overeenkomsten en (pre)rulingaanvragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen), sociaal recht (sociaal statuut van de kunstenaar, verplichtingen van auteurs/journalisten en artiesten, regels m.b.t. kinderarbeid, enz.), subsidies, algemeen contractenrecht (bijvoorbeeld management, boekingen, overeenkomsten voor levering van prestaties, …), strafrecht (bijvoorbeeld laster en eerroof, persmisdrijven, enz.).

Het kantoor vertegenwoordigt in deze verscheidene rechtsgebieden actoren uit alle segmenten van de artistieke en mediasector, inclusief in de journalistiek, zowel in contractonderhandelingen als in het kader van gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillen.

Aangezien heel wat ondernemingen, organisaties en artiesten niet kunnen bestaan zonder subsidies, wordt het kantoor eveneens geraadpleegd bij het opmaken en indienen van subsidiedossiers bij de daartoe bevoegde instanties/overheden.

View Image
SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN
  • Commercieel recht en Contractenrecht

Onder “commercieel recht” wordt begrepen het geheel van regels die van toepassing zijn op het handelsverkeer, met inbegrip van de daarbij gesloten overeenkomsten. Dit gaat niet enkel om koop, huur van diensten en andere klassieke overeenkomsten, maar evengoed om sponsorcontracten of algemene en bijzondere voorwaarden die een onderneming toepasselijk maakt op haar relatie met haar klanten (“B2B” en/of “B2C”). Ook de materie van facturen en betwistingen daaromtrent maakt daarvan deel uit. Van groot belang bij het ondernemen is de wetgeving inzake Marktpraktijken. Het niet respecteren daarvan kan zware sancties tot gevolg hebben. In het kader daarvan gelden algemene principes van eerlijke marktpraktijken, maar even goed bijzonder bepalingen inzake vergelijkende reclame en prijsaanduiding.

Elke persoon of onderneming die zich in het handelsverkeer beweegt, wordt onvermijdelijk op dagdagelijkse basis met deze aspecten van het recht geconfronteerd. Het kantoor biedt bijgevolg ook op dit vlak een continue ondersteuning.

  • Privacy en data protection

De term “Privacy” dekt meerdere ladingen. In de spreektaal wordt daarmee doorgaans verwezen naar de bescherming van de privésfeer. De ‘privacy’ die meer dan ooit op de voorgrond treedt in de publieke en politieke debatten, houdt verband met de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In ons land wordt dit vooralsnog geregeld door de wet van 8 december 1992 (de “Privacywet”). Op Europees niveau geldt o.a. de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Privacyrichtlijn”). Op internationaal niveau gelden er o.a. OESO-richtlijnen, ISO-normen en resoluties van de Verenigde Naties.

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Het kan gaan om de naam van de persoon in kwestie, een afbeelding, een telefoonnummer, zelfs een telefoonnummer op het werk, een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, … De privacyregelgeving voorziet in een specifieke bescherming indien deze gegevens worden verwerkt.

Het gaat niet alleen over gegevens die te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer (het privéleven) van personen, maar ook over gegevens die verband houden met het professionele of openbare leven van een persoon.

Er wordt alleen rekening gehouden met de gegevens over een natuurlijke (fysieke) persoon en niet met de gegevens over een rechtspersoon of een vereniging (civiele of commerciële vennootschap of een vzw).

Privacy en het naleven van privacywetgeving is een “hot topic”. De praktijken die sociale media (cf. de discussie over de gebruiksvoorwaarden van Facebook) en zoekrobots (cf. de procedures tegen Google en het ‘recht om vergeten te worden’) er op nahouden, hebben de overheden aangezet om werk te maken van een coherente en afdwingbare privacyregelgeving.

In België waakt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overeenkomstig de Privacywet over de eerbiediging van het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. De Privacyrichtlijn verplicht elke lidstaat van de Europese Unie om een dergelijke instantie op te richten. Deze autoriteiten voor gegevensbescherming vergaderen in het raam van een werkgroep voor de bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde “Groep 29”). Onder meer in dit kader wordt gewerkt aan een Europese privacyverordening, die naar verluidt niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

Ons kantoor wordt op regelmatige basis geraadpleegd om advies te verlenen met het oog op correcte toepassing van de geldende privacyregels. In de toekomst zullen er ernstige sancties, waaronder zware geldboetes, worden opgelegd indien de verwerking van persoonsgegevens niet op een correcte wijze gebeurt.

  • Clearances (synchronisatie, sampling, vertalingen, …)

Synchronisatie – Indien een producent van een audiovisuele productie (TV, film, reclame, …) of van een radiospot bestaande muziek wenst te gebruiken, dan is hiervoor toestemming vereist van de rechthebbenden. Het is belangrijk om de licentievoorwaarden van dergelijke synchronisaties contractueel goed te definiëren, waarbij een kennis van de gangbare tarieven in de sector noodzakelijk is. Het kantoor begeleidt dergelijke clearance procedures en biedt strategisch advies in functie van het concreet beoogde gebruik.

Sampling – Indien met voor een muziekwerk of –opname gebruik wenst te maken van een fragment van een bestaand muziekwerk, dan is daarvoor de toestemming van de rechthebbenden vereist. Ook hier is het belangrijk om dit contractueel sluitend in te kaderen, alsook om een kennis te hebben van welke vergoedingen hiervoor gebruikelijk zijn.

Vertalingen, adaptatie – Indien men een vertaling of een adaptatie van een (muziek)werk wenst te maken, dan is daarvoor toestemming van de rechthebbenden vereist. Het kantoor begeleidt onderhandelingen hiervoor en geeft daarbij een adequate contractuele ondersteuning.

  • Fiscaal recht: optimalisatie en rulings

Sinds de wet van 16 juli 2008 inzake de fiscale behandeling van auteursrechten en naburige rechten worden auteursrechten gekwalificeerd als roerende inkomsten. Dit houdt in dat degene die de auteursrechten uitbetaalt ‘aan de bron’ 15% roerende voorheffing (RV) moet inhouden. Tot 2012 was die RV ‘bevrijdend’, waardoor de auteur die inkomsten niet meer moest aangeven in zijn belastingaangifte. Auteursrechten betaald vanaf 2012 moeten voortaan altijd worden vermeld in de aangifte.

Aangezien vergoedingen voor prestaties, in tegenstelling tot de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten, onderhevig zijn aan het gewone inkomstenbelastingenregime, stelt zich heel vaak de vraag naar een correcte allocatie van vergoedingen. Ons kantoor adviseert auteursrechthebbenden, producenten, uitzendkantoren (SBK’s) enz. met het oog op een optimale en voor de fiscus aanvaardbare toewijzing. Sinds de invoering van de mogelijkheid tot “prefiling”, kan een aanvrager ter voorbereiding van een eventuele ruling advies inwinnen bij een afdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ook het begeleiden van dergelijke aanvragen behoort tot onze praktijk.

  • Kunstenaarsstatuut en sociale wetgeving

Er bestaat veel onzekerheid op het vlak van toepassing van sociale regelgeving in de creatieve sector. Ons kantoor adviseert kunstenaars en ander actoren in het veld over een optimale implementatie van de geldende regelgeving. Zo bieden we o.a. een permanente juridische ondersteuning aan de Acteursgilde en trachten we met de sector en de politiek tot een eenduidig juridisch kader te komen.

EVERRAES BV BVBA ("VERRAES") hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. VERRAES zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

VERRAES kan deze privacy statement/cookie statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 07/01/2013). Via de hyperlink "Privacy" op de website kan u de laatste versie te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u VERRAES een e-mail zendt, zal VERRAES uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde evenementen of seminaries, gebruikt VERRAES uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement of seminarie. Ook in het kader van onze commerciële relatie zou VERRAES u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. VERRAES kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van haar) dienstverlening. Ten slotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online te solliciteren in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van "cookies". Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. VERRAES plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een taalkeuze maakt voor Nederlandstalig, of Engelstalig wordt een cookie geplaatst om de website in de gekozen taal te tonen. Deze functionele cookies zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst van externe (social media) bedrijven zoals Linkedin en Twitter om functionaliteit zoals promoten/liken of delen/sharen op de website van VERRAES mogelijk te maken en om te controleren of u bent ingelogd op de betreffende social media site. Hier kunt u de privacyverklaringen lezen van deze bedrijven om te zien waarvoor zij deze gegevens gebruiken:

http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
https://twitter.com/privacy

VERRAES heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door deze bedrijven en/of andere derden.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de 'Help'-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

U heeft het recht VERRAES te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Verraes Advocaten, Brugmannlaan 16, 1060 Brussel of contact@verraes-law.com. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te richten aan Verraes Advocaten, Brugmannlaan 16, 1060 Brussel of contact@verraes-law.com. VERRAES zal u dan geen (verdere) marketing informatie sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

VERRAES wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. VERRAES streeft dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar haar servers. VERRAES heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Verraes Advocaten
Brugmannlaan 16
1060 Brussel

contact@verraes-law.com